Helpwch ni i adeiladu Maggie’s De-ddwyrain Cymru

Mae 18,000 o bobl yn cael eu diagnosio â chanser yng Nghymru bob blwyddyn, gan wynebu cwestiynau anodd, triniaethau blinderus ac emosiynau dyrys a all amrywio o bryder, i unigrwydd ac unigedd. Nid yn unig y mae’r heriau hyn yn effeithio ar y rheini â chanser, maent hefyd yn effeithio ar eu teulu a’u ffrindiau.

Mae Canolfan Ganser Felindre yng Nghaerdydd yn gweld oddeutu 5,000 o bobl mewn achosion newydd sy’n cael eu diagnosio bob blwyddyn, gyda 50,000 o apwyntiadau cleifion allanol ar gyfer pobl sy’n byw gyda chanser neu ar ôl canser yn rhwydwaith canser De Cymru.Dyma’r ganolfan ganser fwyaf yn y wlad, ac mae’n darparu gwasanaethau canser arbenigol i dros 1.5 miliwn o bobl yng Nghaerdydd, Casnewydd a thu hwnt.

Mae Maggie’s a Chanolfan Ganser Felindre yn gweithio mewn partneriaeth i greu cymorth canser o’r radd flaenaf i bobl De-ddwyrain Cymru, gan adeiladu ar lwyddiant Maggie's De-orllewin Cymru yn Ysbyty Singleton, Abertawe.

Pan fydd Canolfan Maggie’s yn Ne-ddwyrain Cymru wedi’i sefydlu, disgwylir y bydd hyd at 20,000 yn ymweld â’r ganolfan bob blwyddyn.

Gwybodaeth am y Ganolfan arfaethedig

Dow Jones Architects sy’n dylunio Maggie’s De-ddwyrain Cymru, cwmni sydd â chysylltiad personol â De-ddwyrain Cymru, gan fod Alun Jones yn dod o Gaerffili’n wreiddiol.Mae Dow Jones yn bractis penseiri arobryn sydd wedi gweithio gyda Tate Britain, Amgueddfa V&A, Hawksmoor’s Christchurch, Spitalfields a The Garden Museum, Llundain.

 

Cynllun y Ganolfan

Bydd perthynas glos rhwng yr adeilad a’r dirwedd, gyda gwahanol ystafelloedd yn cael eu grwpio o amgylch iard ganolog ac yn agor allan i erddi coetir. Cleve West sy’n dylunio’r gerddi a byddant yn cynnwys lle i dyfu bwyd a cherdded ymysg y coed.

 

Y tu mewn i’r Ganolfan

Bwrdd y gegin yw canolbwynt y Ganolfan; rhywle i gwrdd â phobl eraill, siarad â’n Harbenigwyr Cymorth Canser neu hyd yn oed eistedd a chael paned o de.

Mae adnoddau ynghylch diagnosis a thriniaeth ar gael am ddim yn y llyfrgell, ac mae cymorth un-i-un ar gael yn yr ystafelloedd llai.Defnyddir ystafelloedd mawr gyda dodrefn cyfforddus ar gyfer cyfarfodydd grŵp a gweithdai, ac mae ystafell dawel yn rhywle i bobl gael hoe oddi wrth weddill y Ganolfan.

Mae gardd sydd wedi’i dylunio’n ofalus yn estyniad braf o’r tu mewn; mae golygfeydd sy’n rhoi hwb i’r galon i’w gweld o’r Ganolfan, ac yn ystod tywydd cynhesach, mae’n lle braf i eistedd ac ymlacio.

 

 

Ymgyrch Maggie’s De-ddwyrain Cymru

Darllen mwy am ymgyrch codi arian Maggie’s De-ddwyrain Cymru.

Aelodau’r Bwrdd

 

Syr Roger Jones - Cadeirydd

Geraint Davies

Anita George

Richard Hayward

Camilla Swift

Geraint Talfan Davies

Cysylltu â ni

 

Byddem wrth ein bodd petaech yn rhan o’r broses o gael Maggie’s yn Ne-ddwyrain Cymru.Os hoffech ragor o wybodaeth am ein gwaith, neu wybodaeth ynghylch cefnogi Maggie’s – fel unigolyn, cwmni, grŵp lleol, ymddiriedolaeth neu sefydliad, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Wendy McManus

wendy.mcmanus@maggiescentres.org

01792 200 001